منوی دسته بندی
درباره ما

درباره ما

شرکت آسمان گستر

با بـهره گيـری از تجـارب ارزشمـند بدسـت آمـده از اجـرای پـروژه هـای از کـاربری های صنـعتی، مسـکونی، اداری و تجـاری در شمـالغـرب و دیـگر نقـاط کـشور بسيـاری از پـروژه های شـاخص دولـتی و خصـوصی را نیز به سرانجـام رسـانده است و در کـارنامـه خود دارد. این شـرکت هم اکـنون عضـو انجمـن شرکـت های پیـمانکاری دارای رتـبه پنـج صـلاحـیت پیـمانکاری در رشـته ابنـیه و رشـته آب می باشـد.