خطا

ایمیل شما ثبت نشد لطفا دوباره تلاش بفرمایید


بستن

  موفق

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد


بستن

شرکت سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

سازه فضایی با فرم آزاد

سازه فضایی با فرم آزاد


با گذشت زمان و انجام تحقیقات فراوان ، بشر به مصالحی با مقاومت و ماندگاری بالاتری برای ساخت بناهای خود دست یافت. انگیزه این پیشرفت ها در استفاده از مصالح جدید و تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان ، دستیابی به سازه های بزرگتر ، مقاومتر و البته زیباتری بوده است که گنبد های بتنی و فرم های فیلیکس کاندلا و گنبد های ژئودزیک فولادی از آن جمله اند. امروزه نیز پیشرفت تکنولوژی رایانه و برنامه های طراحی و ساخت کاربرد فرم های آزاد که از زیبایی بصری بیشتری برخوردارند رو به گسترش است. امروزه فرم های آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است, به طوري که کاربرد فرم هاي آزاد در طراحی سازه ها افزایش یافته است. امروزه براي طراحان محدودیتی وجود ندارد که فقط از فرم های هندسی متداول در طراحیهاي خود استفاده کنند. فرم شناسی, آزادي گستردهاي به طراحان براي درك نسل جدیدي از فرمها میدهد. این نسل جدید فرمها, امروزه فرم های آزاد نامیده میشوند. فرم های آزاد به سطوح با انحناي مضاعف اطلاق میشوند که مستقل از گروه فرمهاي محدود شده از نظر هندسی و یا فرمهاي محدود شده از نظر مکانیکی میباشند. در این مقاله, رفتار سازههاي فضاکار فرم آزاد دو گنبدي با استفاده از نرمافزار اجزاي محدود مورد بررسی قرار میگیرد. جهت صحتسنجی مدلسازي, نتایج مدل اجزاي محدود با نتایج نمونه آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحلیلهاي پایداري غیر خطی هندسی و غیر خطی مصالح مدلها, نشان میدهند که در ارتباط با تأثیر اعمال مد ناکاملی اولیه به مدلها, مدهاي کمانشی را میتوان به دو گروه مدهاي حساس و مدهاي غیر حساس طبقهبندي نمود. به طور کلی مدهاي پایین تحلیل کمانشی, تأثیر کمی در کاهش بار حدي سازههاي فضاکافرم های آزاد دو گنبدي دارند. همچنین جهت اعمال ناکاملی اولیه هندسی در فرم های آزاد دو گنبدي, میتوان از روش مد ناکاملی انطباقپذیر تعمیم یافته, به عنوان یک روش مناسب استفاده نمود. در این مقاله, تأثیر برخی پارامترهاي هندسی در رفتار پایداري فرم های آزاد دو گنبدي نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اصطلاح آزاد در تعریف فرم همچون برخی لغات دیگر با توجه به موقعیت زمان و مکان تعریف میشود و اولین برداشت شنونده که مسلط به مباحث تخصصی هندسه سه بعدی نیست ، فرم آزاد فرمی است که از حالت مکعبی و حتی کروی خارج شده و میل به تغییرات غیر قابل پیش بینی دارد. ذائقه بصری بیننده زمانی شیفته سازه های قائم و مکبی منظم بوده است و پس از آن سازه های کروی و سازه های دیاگرید; وامروزه بشر خواستار فرم های پیچیده تری است