منوی دسته بندی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده توسط شرکت آسمان گستر غدیر

راه آهن تهران

راه آهن تهران

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

ترمینال تبریز

ترمینال تبریز

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

علوم پزشکی تبریز

علوم پزشکی تبریز

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

استانداری تبریز

استانداری تبریز

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

دانشکده شیرین عسل

دانشکده شیرین عسل

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

مجتمع تجاری سراب

مجتمع تجاری سراب

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

سهلان

سهلان

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))

قائم قزوین

قائم قزوین

((بزرگترین صادرکننده سازه فضاکار به خارج از کشور))